Χρονόμετρο

  Έρχονται πρόστιμα. Η ρεμίζα κοστίζει ακριβά!!!

  Δημοσιεύτηκε στις

  Αν συνηθίζετε να βάζετε μια καρέκλα, ένα παλιό μηχανάκι ή μια γλάστρα για να κρατάτε θέση στάθμευσης μπροστά από το σπίτι σας μάλλον θα πρέπει να αλλάξετε συνήθεια. Το φαινόμενο που είναι άκρως ελληνικό και συνηθίζεται και σε πολλές γειτονιές της Καβάλας – μην υπερβάλω σημειώνοντας ότι έχει πάρα την μορφή επιδημίας – τελειώνει! Από εδώ και στο εξής θα πέφτουν πρόστιμα τσουχτερά αφού φτάνουν τα 400 ευρώ.

   

  Από εδώ και πέρα θα τα κυνηγάει η τροχαία όλα αυτά καθώς σύμφωνα με το άρθρο 48 του νέου Κ.Ο.Κ. για την κατάληψη τμήματος οδού και πεζόδρομου αναφέρει χαρακτηριστικά:

  1. H προσωρινή ή διαρκής κατάληψη τμήματος τoυ οδοστρώματος με εγκαταστάσεις ή εμπόδια απαγορεύεται, ιδιαίτερα αν με αυτά παρεμποδίζεται η κυκλοφορία, η επιτρεπόμενη στάση ή στάθμευση οχημάτων ή περιορίζεται η ορατότητα αυτών που χρησιμοποιούν τις οδούς.
  2. Λυτοί πoυ ανεγείρoυν oικoδoμές μέσα σε κατoικημένες περιoχές ή εκτελoύν άλλα έργα και καταλαμβάνoυν oλόκληρo τo πεζoδρόμιo μπρoστά από την oικoδoμή ή τo έργo, υπoχρεoύνται να κατασκευάσoυν πρόσθετo πεζoδρόμιo ή να πάρoυν άλλα κατάλληλα μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών. Mε απόφαση τoυ Yπoυργoύ Περιβάλλoντoς, Χωρoταξίας και Δημόσιων Έργων καθoρίζoνται oι λεπτoμέρειες για την εφαρμoγή της διάταξης αυτής.
  3. H κατάληψη επιφάνειας πεζόδρομου για oπoιαδήπoτε άλλη χρήση, εκτός γι’ αυτήν πoυ έχει κατασκευαστεί, απαγoρεύεται, εφόσoν παρεμπoδίζεται η κυκλoφoρία των πεζών, ως και η είσoδoς – έξoδoς oχημάτων άμεσης ανάγκης ή εξυπηρέτησης των παρoδίων.

  Υπάρχουν και ορισμένες εξαιρέσεις που αφορούν περιορισμένα περιστατικά όπου υπάρχει σαφής ανάγκη για σύντομη κατάληψη του δρόμου ή του πεζοδρομίου.

   


  Δημοσιεύτηκε στις 0

  Επιτρέπεται η αναδημοσίευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας εφόσον αναφέρεται ευκρινώς η πηγή του. Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.