Χρονόμετρο

  Ξεκινάει ο έλεγχος των δικύκλων από το δημόσιο ΚΤΕΟ

  Δημοσιεύτηκε στις

  Προσκαλούμε για αρχικό τεχνικό έλεγχο τα οχήματα των κατηγοριών L4e, L5e και L7e με  κυβισμό κινητήρα άνω των 125 cm3 , με αναγραφόμενη διεύθυνση – έδρα στην άδεια κυκλοφορίας,  (πεδίο C.1.3 του εντύπου) περιοχές που ανήκουν στην Π.Ε. Καβάλας ,  σύμφωνα με τα παρακάτω:

  1.Ο τεχνικός έλεγχος οχημάτων των παραπάνω αναφερομένων κατηγοριών που έχουν ημερομηνία  πρώτης άδειας στην Ελλάδα ως καινούργιες μέχρι την 28/05/2020, πρέπει να πραγματοποιηθεί συμφώνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

   

  2.Ο τεχνικός έλεγχος οχημάτων των παραπάνω αναφερομένων κατηγοριών που έχουν ημερομηνία  πρώτης άδειας ως καινούργιες από την 29-05-2020 θα πραγματοποιείται από τρείς (3) εβδομάδες  πριν, έως και μία (1) εβδομάδα μετά την ημερομηνία συμπλήρωσης της τετραετίας.

  3.Ο τεχνικός έλεγχος για τα μηχανοκίνητα δίκυκλα  κατηγοριών L4e,L5e και L7e με κυβισμό κινητήρα άνω των 125cm3 , για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας λόγω μεταβίβασης μέχρι και την έκδοση της παρούσας, από την υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας  και εφόσον έχουν συμπληρώσει τέσσερα (4) χρόνια από την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας από υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών άλλων Περιφερειακών Ενοτήτων πριν τη μεταβίβαση τους, στις οποίες δεν υπήρχε δυνατότητα διενέργειας τεχνικού ελέγχου, θα διενεργείται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αριθμού κυκλοφορίας τους σύμφωνα με το παραπάνω πίνακα.

  4.Ο τεχνικός έλεγχος των μηχανοκίνητων δίκυκλων κατηγοριών  L4e, L5e και L7e με κυβισμό κινητήρα άνω των 125cm3 που μεταβιβάζονται στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας από υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών άλλων Περιφερειακών Ενοτήτων ,  στις οποίες δεν υπήρχε δυνατότητα διενέργειας τεχνικού ελέγχου, (εφόσον έχουν συμπληρώσει τέσσερα (4) χρόνια από την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας) ο τεχνικός έλεγχος θα πραγματοποιείται έως ένα (1) μήνα μετά από την χορήγηση της αδείας κυκλοφορίας.

  5.Τα οχήματα των παραπάνω αναφερομένων κατηγοριών με έδρα ή διεύθυνση κατοικίας ιδιοκτήτη που ανήκει σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα της Χώρας, στην οποία έχει εκδοθεί πρόγραμμα πρόσκλησης τους για τεχνικό έλεγχο, υποβάλλονται σε τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με το πρόγραμμα της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία ανήκουν.

  6.Για τη μεταβίβαση των παραπάνω οχημάτων με αναγραφόμενη διεύθυνση – έδρα στην άδεια  κυκλοφορίας (πεδίο C.1.3 του εντύπου) περιοχές που ανήκουν στην Π.Ε. Καβάλας , απαιτείται η προσκόμιση ισχύοντος δελτίου τεχνικού ελέγχου (Δ.Τ.Ε).

  7.Για την ταξινόμηση των παραπάνω οχημάτων ως μεταχειρισμένων του εξωτερικού, για τα οποία χορηγείται για πρώτη φορά στη χώρα μας άδεια κυκλοφορίας από την Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Καβάλας, απαιτείται η προσκόμιση ισχύοντος δελτίου τεχνικού ελέγχου (ΔΤΕ).

  1. 8. Όσα από τα οχήματα των παραπάνω αναφερομένων κατηγοριών έχουν ήδη ελεγχθεί από ΚΤΕΟ και τα Δελτία Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.) με τα οποία έχουν εφοδιασθεί και βρίσκονται σε ισχύ, οι κάτοχοί τους οφείλουν να το προσκομίσουν για έλεγχο σύμφωνα με την ημερομηνία λήξης του Δ.Τ.Ε. και όχι σύμφωνα με το παρόν πρόγραμμα.

  9.-Ο-τεχνικός-έλεγχος-των-οχημάτων-των-παραπάνω-αναφερομένων-κατηγοριών-είναιυποχρε-ωτικός και αποβλέπει στην οδική ασφάλεια και στην προστασία του περιβάλλοντος.

  10.Κάτοχος οχήματος ο οποίος δεν το προσκομίζει για τακτικό ή επαναληπτικό τεχνικό έλεγχο  εντός της καθορισμένης προθεσμίας τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 86 του Κ.Ο.Κ. και υπόκειται σε   πρόσθετο ειδικό τέλος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Μ.Ε.Π.

   


  Δημοσιεύτηκε στις

  Επιτρέπεται η αναδημοσίευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας εφόσον αναφέρεται ευκρινώς η πηγή του. Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.