Χρονόμετρο

  ΚΑΒΑΛΑ: Πρόσληψη κτηνιάτρου από τον ΕΛΓΑ

  Δημοσιεύτηκε στις

  Ο ΕΛΓΑ θα προχωρήσει στην πρόσληψη ενός κτηνιάτρου για το υποκάταστημα στην Καβάλα.

   

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΔΩ

   

   

  ΑΙΤΗΣΗ- ΥΠΕYΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

  Για πρόσληψη με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2190/1994

  στον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α.)

   

  Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

  ΕΠΩΝΥΜΟ:……………………….………                ΟΝΟΜΑ:………………………………….

   

  ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:………………….……             ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ:………………………

   

  Α.Δ.Τ.:………………….…………………….             ΗΜΕΡ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ………………………..

   

  Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:..…………………..……………………………….……………………

  (οδός, αριθμός ΤΚ., τόπος  )

   

  ΤΗΛΕΦΩΝΟ:………………………………………………………………(σταθερό, κινητό)

   

  Ε. MAIL :……………………………………

   

   

  Β. ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

   

  …………………………………………………………………………………………………………

  (ονομασία τίτλου, βαθμός , έτος κτήσης)

   

  Γ.ΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (συμπληρώστε με Χ τα πεδία )

  1.1. Βεβαίωση Άσκησης Επαγγέλματος  Γεωτεχνικού ειδικότητας Κτηνιάτρου  ή

  1.2. Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων Έναρξης Άσκησης Επαγγέλματος Γεωτεχνικού Ειδικότητας Κτηνιάτρου

   

  Δ. ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ  

  1η επιλογή …………………………………., 2η επιλογή ………………………………………..

  3η επιλογή………………………………….., 4η επιλογή ………………………………………..

  5η επιλογή………………………………….., 6η επιλογή ………………………………………..

   

  Ε. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (συμπληρώστε με Χ τα πεδία )

  1. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας
  2. Τίτλος σπουδών
  3. Βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος

   

   

   

   

  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

   

  Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρ. 22 του Ν. 1599/1986, δηλαδή: «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Επίσης εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών», δηλώνω ότι:

  Α.

  1.   Όλα τα στοιχεία της αίτησής μου είναι ακριβή και αληθή και κατέχω όλα τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση του κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων, όπως αυτά αναφέρονται στην ανακοίνωση και αναγράφονται στην παρούσα αίτηση. Σε περίπτωση ανακρίβειας γνωρίζω ότι θα έχω τις συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1599/1986.

  2.          Έχω δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής καθότι δεν έχω (με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου) κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, σύμφωνα με το οποίο δεν μπορεί να επιλεγεί όποιος: α) έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής· β) είναι υπόδικος και έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε· γ) έχει, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή· δ) τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση.

  Β. Έχω την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που μου επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων.

  Γ. Διαθέτω/Δεν διαθέτω  (1) δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου για τη μετάβασή μου στο χώρο διενέργειας των πραγματογνωμοσυνών.

  Δ. Ασκώ / Δεν ασκώ εργασία (1)  που έχει σχέση με το αντικείμενο της απασχόλησής μου στον ΕΛ.Γ.Α. και

  Ε. Διατηρώ / δεν διατηρώ  (1) Κατάστημα Κτηνιατρικών Φαρμάκων ή Κτηνιατρείο   στο Νομό…………………………………………… …………………………………………..  ( συμπληρώνεται ΜΟΝΟ στην περίπτωση διατήρησης καταστήματος θα αναγράφεται ο Νομός).

   

  ΣΤ. Εντός της χρονικής διάρκειας της σύμβασής μου θα παραδώσω τα πορίσματα των εκτιμήσεων που

  διενήργησα καθώς και τις καταστάσεις οδοιπορικών και λοιπών εξόδων για το διάστημα το οποίο εργάστηκα.

   

  (1) Διαγράφεται η λέξη  «Διαθέτω» / «Ασκώ» / «Διατηρώ» ή η φράση « Δεν διαθέτω» /  «Δεν ασκώ» /«Δεν διατηρώ» αναλόγως.

   

   

   

  Ημερομηνία…………………………………                        Ο/Η Υποψήφι……

   

   

   

  (υπογραφή)

   

   

   

   

   


  Δημοσιεύτηκε στις

  Επιτρέπεται η αναδημοσίευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας εφόσον αναφέρεται ευκρινώς η πηγή του. Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.